Tỷ giá

Thông tin tỷ giá
The remote name could not be resolved: 'www.vietcombank.com.vn'
Thời tiết các vùng

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 14
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 14
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 189

Hòa Bình: Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Với mục đích tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm đạt được mục tiêu Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ và yêu cầu Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 05/12/2014 của Tỉnh ủy đã đề ra.

Quảng Ngãi: Kết luận thanh tra về việc Chấp hành pháp luật về hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân Huyện Nghĩa Hành

Nhằm thúc đẩy và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin.

Thái Bình: Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 16/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Bắc Giang: Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Lai Châu: Kế hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin năm 2015

Ngày 13/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kệ hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh năm 2015.
Trang 2 trong 7 << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
1. Có, 16 phiếu (64 %)
2. Không, 4 phiếu (16 %)
3. Thí điểm ở Hà Nội và HCM, 1 phiếu (4 %)
4. HN, 4 phiếu (16 %)
Tổng số phiếu: 25